Sevk irsaliyesi, bir malın bir yerden bir yere sevkinde düzenlenen bir belgedir. En az 3 nüsha düzenlenir. Mallar araçla bir yerden başka bir yere taşınırsa sevk irsaliyesinin düzenlenmesi zorunludur. Maliye vb denetim esnasında sevk irsaliyesi istenir. Mallar denetlendikten sonra sevk irsaliyesinin üzerine maliye görevlileri tarafından not düşülür ve bir nüshası da araçta bulunmak üzere şöföre teslim edilir.

Sevk irsaliyesi düzenlendikten en geç 7 gün sonra faturanın düzenlenmesi gerekir. Sevk irsaliyesi ve faturanın düzenlenme ayı farklı bir ay olamaz. Örneğin 28 Eylül tarihinde düzenlenen bir sevk irsaliyesi için 5 Ekim tarihinde fatura düzenlenemez. 28 Eylül tarihinde düzenlenen sevk irsaliyesi için fatura en geç 30 eylül tarihinde düzenlenmelidir. Düzenlenen fatura posta ile veya elden müşteriye ulaştırılmalıdır.

2016 yılı özel usulsüzlük cezası kapsamında, sevk irsaliyesinin düzenlenmemesi cezası 210 TL dir.

Ayrıntılı bilgi vermek gerekirse;

Fatura bulunsun veya bulunmasın mal harekatının mutlaka sevk irsaliyesine bağlanması mecburiyeti getirilmiştir.
Satılan  malın  teslim  tarihinden  sonra  veya  teslimi  anında  düzenlenmiş  olsa  dahi faturada  malın  teslim  tarihi  ve  irsaliye  numarası  yer  alacak ve  ayrıca  sevk  irsaliyesi  de düzenlenecektir.
Malın   alıcıya   teslim   edilmek   üzeresatıcı tarafından  taşındığı  veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı tarafından taşınması  veya  taşıttırılması  halinde alıcının,   taşınan veya taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlenmesi ve taşıtta bulundurulması şarttır.
Malın   bir   mükellefin   birden  çok iş yerleri ve şubeleri arasında   taşındığı   veya satılmak üzere bir komisyoncu veya diğer bir aracıya  gönderildiği   hallerde   de   malı gönderen tarafından sevk irsaliyesine bağlanması gereklidir.
Sevk  irsaliyelerinde,  fiyat  ve  bedel  hariç  olmak  üzere  faturadaki  bilgiler  bulunur. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.
Ancak  nihai  tüketicilerin  tüketim  amacıyla  perakende  olarak  satın  aldıkları  malları kendilerinin  taşıması  veya  taşıttırması  halinde  bu  mallara  aldıkları  malları  kendilerinin taşıması  veya   taşıttırması   halinde  bu  mallara   ait   fatura   veya   perakende  satış   fişinin bulunması şartıyla sevk irsaliyesi aranmayacaktır.
Aynı   müessesenin   muhtelif   şube   veya   kısımlarından   her   biri.ayrı   ayrı   irsaliye kullandığı   takdirde   bu   irsaliyelere   şube   veya   kısımlarına   göre  şube   veya   kısmın, isimlerinin yazılması veya özel işaretlerle seri tefriki yapılması zorunludur.
İrsaliyelerin tükenmez  kalemle,  daktilo  ile  veya  bilgisayarla  doldurularak  en  az  bir asıl  iki  örnek  olarak  düzenlenecek  ve  örneklere  kaçıncı  örnek olduğunun  matbu  olarak işaret   edilmesi   gerekir. İşaretleme 1.,2.,3., gibi rakam verilerek veya A,B,C,   gibi harflendirilerek yapılabilir.

Düzeni: Sevk irsaliyesi en az 3 nüsha düzenlenmek zorundadır. Vergi Usul Kanununda yer alan tüm irsaliyeler en az 3 nüsha düzenlenir. İlk nüsha asıl diğerleri ikinci ve üçüncü nüshadır.

 

Sevk irsaliyesi üzerinde KDV gösterilmesine gerek yoktur. En geç bir hafta içinde fatura düzenlenip KDV düzenleneceğinden sevk irsaliyesinde KDV hesaplanmasına gerek yoktur.

Aşağıdaki bilgilerden yararlanarak Sevk İrsaliyesi düzenleyiniz

Düzenleme tarihi 10.02.2011,

Düzenleme Saati: 10:45

Fiili sevk tarihi 10.02.2011

Alıcı(Müşteri) Sencer Giyim, Gazi Mustafa Kemal Bulvarı Nu:32/B Maltepe/ANKARA

Maltepe vergi dairesi, Vergi nu: 1245668628

 Malın Cinsi                            Miktarı                      Birim Fiyatı       

Çorap                                     200 Adet                           3 TL.

Bayan pantolon                    30 Adet                            50 TL.

Bayan ceket                          20 Adet                             60 TL.

 

sevk irsaliyesi örneği

VERGİ SİRKÜLERİ

NO: 2016/3

KONU: 2016 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar.

25 Aralık 2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 460 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alan, miktarlar ve hadler 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

MADDE NO – KONUSU

2016 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 

MADDE 104-

İlanın şekli

 

 

 

1- İlanın vergi dairesinde yapılması

2.000

 
 

3- İlanın;

 

   - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

2.000-200.000

 

   - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

200.000 ve üzeri

 

MÜKERRER MADDE 115-

Tahakkuktan vazgeçme

24

 

MADDE 153/A-

Teminat tutarı

88.000

 

MADDE 177-

Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

 

 

 

1- Yıllık;

 

  - Alış tutarı

168.000

 

  - Satış tutarı

230.000

 

2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

90.000

 

3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

168.000

 

MADDE 232-

Fatura kullanma mecburiyeti

900

 

MADDE 252-

Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

2,4

 

MADDE 313-

Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

900

 

MADDE 343-

En az ceza haddi

 

 

- Damga vergisinde

11

 

- Diğer vergilerde

21

 

MADDE 352- 

Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

 

 

(Kanuna bağlı cetvel)

 

 

I inci derece usulsüzlükler

 

 

1- Sermaye şirketleri

126

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                          

80

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar

40

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   

19

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

11

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

5

 

II nci derece usulsüzlükler

 

1- Sermaye şirketleri

69

 

2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

40

 

3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

19

 

4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     

11

 

5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

5

 

6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

2,7

 

MADDE NO – KONUSU

2016 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

 

MADDE 353-

Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

 

 

 

1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

210

 

 - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

110.000

 

2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

210

 

- Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

11.000

 

 - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

110.000

 

4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

210

 

6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

5.000

 

7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

260

 

8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

800

 

-   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

158.000

 

9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

1.100

 

10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

800

 

MADDE 355-

b) Damga Vergisinde

 

- Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

1,79

 

MÜKERRER MADDE 355- 

Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza

 
 

 

1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

1.370

 
 

2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

690

 

3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

340

 

Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

1.

Anasayfa