Duran varlıkların maliyetlerinin birbirini takip eden yıllara aktarılması için belirli amortisman yöntemleri bulunmaktadır. Bu yöntemlerde belli başlı olarak kullanılanlar şunlardır;


Eşit Oranda Amortisman Yöntemi(Normal Amortisman Yöntemi):
 Duran varlığını maliyetinin varlığın ömür süresine göre bulunan yüzdenin uygulanması esasına dayanır.Uygulamada basit olması nedeniyle genelde en çok kullanılan amortisman ayırma yöntemidir. (örneğin; yıllık ömür için1/5=0,20)

 Bu amortisman yöntemine göre varlığın değeri,  varlığın ekonomik ömrü boyunca eşit tutarlarda gider yazılacaktır.

Yıl

Duran Varlığın Değeri

Amortisman Oranı

Amortisman Tutarı

Kalan (Net) Değer

1

5.000

0,20

1.000

4.000

2

5.000

0,20

1.000

3.000

3

5.000

0,20

1.000

2.000

4

5.000

0,20

1.000

1.000

5

5.000

0,20

1.000

 0

Mükellefler Maliye Bakanlığı tarafından yayınlanan Amortisman Oranları Cetvelinde belirtilen oranları esas alarak amortismanlarını belirlerler.

Normal Amortisman Yöntemini kullanan işletmeler takip eden dönemlerde bu yöntemden dönemezler, vazgeçemezler. Vergi Usul Kanunu Normal Amortisman Yönteminin izleyen yıllarda değiştirilemeyeceğini bildirmektedir.

Amortisman Tutarının Hesaplanması:

    Amortisman tutarının hesaplanmasından önce amortisman oranının bulunması gerekir. Amortisman Oranı aşağıdaki formül yardımıyla kolayca bulunabilir.

     1. Yöntem:

  Amortisman Oranı=1/Ekonomik Ömür

  Amortisman Tutarı=  Varlığın DeğeriXAmortisman Oranı

   
   Örnek: 2009 yılında işletme faaliyetlerinde kullanılmak üzere 1000 TL ye fotokopi makinası alınmıştır. Fotokopi makinasının faydalı ömrü(ekonomik ömür) 5 yıl kabul edilmiştir.

    İlk önce amortisman oranını bulalım.

 Amortisman Oranı=1/Varlığın Ekonomik Ömrü

  Amortisman Tutarı=  Varlığın DeğeriXAmortisman Oranı

                                    =   1000 TLX0.20=200 TL( 5 Yıl boyunca her yıl ayrılacak amortisman tutarı)

2009 1.Yıl........................200 TL

2010  2.Yıl.......................200 TL

2011   3.Yıl......................200 TL
  
 2012   4.Yıl.....................200 TL

2013   5.Yıl.....................200 TL

 2. Yöntem:

Bu yöntem 1.yönteme göre kolay olmakla birlikte , azalan bakiyeler yöntemini kavrayabilmek için 1.yöntemin de bilinmesinde yarar görülmektedir.

  Bu yöntemde varlığın değeri faydalı ömrüne bölünür. Çıkan tutar, faydalı ömür boyunca her yıl ayrılacak amortisman tutarını gösterir


Amortisman Tutarı =Varlığın Değeri/Ekonomik Ömür
=1000 TL/5yıl=200 TL/yıl     (her yıl ayrılacak amortisman tutarı)