GELİR TABLOSU VE DÜZENLENMESİ

Örnek: Okuyucu Gıda San. Tic. A.Ş'nin 31 Aralık itibariyle düzenlenmiş mizanıı aşağıdaki gibidir. Gelir Tablosunu düzenleyelim. Firmanın mizanından sadece gelir tablosunu ilgilendiren hesaplar alınmıştır.

Çözümü:  Genel Geçici Mizanda işletmenin envanter işlemi yapılmadan önceki durumu görülmüş olur. Genel Geçici Mizan düzenlendikten sonra, envanter kayıtları yapılır ve , 7 ile başlayan Maliyet Hesapları, yansıtma hesapları aracılığı ile 6 ile başlayan gelir tablosu hesaplarına devredilir. Bu aşamada gelir tablosu dökümü alınmalıdır. ( Gelir ve gider hesaplarının 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına devredilmeden önce tablo dökümü alınmalıdır)

Sonuç olarak , geçici mizan düzenlenip, envanter ve yansıtma kayıtları yapıldıktan sonra ( 690 Dönem Kârı veya Zararı hesabına devirden önce) mizan dökümü alınır ve bu mizana bakılarak gelir tablosu düzenlenir.

OKUYUCU GIDA SANAYİ TİC. AŞ'NİN 31 ARALIK 2012 MİZANI

Hesap Kodu

Hesap Adı

Borç Bakiyesi

Alacak Bakiyesi

750

Araştırma ve G.Giderleri

10.000

10.000

760

Paz. Sat. Dağ. Giderleri

20.000

20.000

770

Genel Yönetim Giderleri

30.000

30.000

780

Finansman Giderleri

40.000

40.000

600

Yurt İçi Satışlar

0

25.000

610

Satıştan İadeler(-)

5.000

 

611

Satış İskontoları(-)

4.000

 

621

STMM(-)

2.000

 

645

Menkul Kıymet Sat. Kârları

13.000

646

Kambiyo Kârları

25.000

689

Diğer Ol.Dışı Gid. Ve Zar(-)

14.000

0

751

Araştırma ve Geliştirme Giderleri Yansıtma

10.000

10.000

761

Pazarlama Satış ve Dağıtım Giderleri Yansıtma

20.000

20.000

771

Genel Yönetim Giderleri Yansıtma

30.000

30.000

781

Finansman Giderleri Yansıtma

40.000

40.000

630

Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)

10.000

 

631

Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri(-)

20.000

 

632

Genel Yönetim Giderleri(-)

30.000

 

660

Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri(-)

40.000

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Not: Kırmızı olarak işaretlenen hesaplar gider hesaplarıdır.Hesabın önünde (-) işareti bulunur.

Mavi olarak işaretlenen hesaplar gelir hesaplarıdır. Gider hesapları borç kalanı verir, gelir hesapları ise alacak kalanı verir.

GELİR TABLOSUNUN DÜZENLENMESİ


CARİ DÖNEM

 

31.12.2012

60-BRÜT SATIŞLAR

 

25.000,00

   1-Yurt İçi Satışlar

25.000,00

   2-Yurt Dışı Satışlar

 

   3-Diğer Gelirler

 

61-SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)

 

9.000,00

   1-Satıştan İadeler(-)

5.000,00

   2-Satış İskontoları(-)

4.000,00

   3-Diğer İndirimler(-)

 

C-NET SATIŞLAR

 

16.000,00

62-SATIŞLARIN MALİYETİ(-)

 

2.000,00

    1-Satılan Mamüller Maliyeti(-)

 

    2-Satılan Ticari Mallar Maliyeti(-)

2.000,00

    3-Satılan Hizmet Maliyeti(-)

 

    4-Diğer Satışların Maliyeti(-)

 

BRÜT SATIŞ KARI VEYA ZARARI

 

14.000,00

63-FAALİYET GİDERLERİ(-)

 

52.000,00

    1-Araştırma ve Geliştirme Giderleri(-)

2.000,00

    2-Pazarlama, Satış ve Dağ.  Giderleri(-)

20.000,00

    3-Genel Yönetim Giderleri(-)

30.000,00

    FAALİYET KARI VEYA ZARARI

 

-38.000,00

64-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN   GELİR VE KÂRLAR

 

38.000,00

    1-İştiraklerden Temettü Gelirleri

 

    2-Bağlı Ortaklıklardan Temettü Gelirleri

 

    3-Faiz Gelirleri

 

    4-Komisyon Gelirleri

 

    5-Konusu Kalmayan Karşılıklar

 

    6-Menkul Kıymet Satış Karları

13.000,00

    7-Kambiyo Karları

25.000,00

    8-Reeskont Faiz Gelirleri

 

    9-Enflasyon Düzeltmesi Karları

 

    10-Faaliyetle İlgili Diğer Olağan Gelir ve Karlar

 

65-DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR(-)

 

    1-Komisyon Giderleri(-)

 

    2-Karşılık Giderleri(-)

 

    3-Menkul Kıymet Satış Zararları(-)

 

    4-Kambiyo Zararları(-)

 

    5-Reeskont Faiz Giderleri(-)

 

    6-Enflasyon Düzeltmesi Zararları(-)

 

    7-Diğer Olağan Gider ve Zararlar(-)

 

66-FİNANSMAN GİDERLERİ(-)

 

25.000,00

    1- Kısa Vadeli Borçlanma Giderleri (-)

25.000,00

    2- Uzun Vadeli Borçlanma Giderleri (-)

 

    OLAĞAN KAR VEYA ZARAR

 

13.000,00

67-OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR

 

    1- Önceki Dönem Gelir ve Karları

 

    2- Diğer Olağandışı Gelir ve Karlar

 

68-OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLARI(-)

 

25.000,00

    1-Çalışmayan Kısım Gider ve Zararları(-)

 

    2- Önceki Dönem Gider ve Zararları(-)

 

    3- Diğer Olağandışı Gider ve Zararlar(-)

25.000,00

  690-  DÖNEM KARI VEYA ZARARI

 

-12.000,00

691-DÖNEM KARI VERGİ VE DİĞER YASAL 
YÜKÜMLÜLÜKLER  KARŞILIKLARI (-)

 

   692- DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI

 

-12.000,00