Tanımı: Fatura, satılan emtia(mal) veya yapılan iş karşılığında müşterilerin borçlandığı meblağı(tutarı) göstermek üzere malı satan veya işi yapan tüccar tarafından düzenlenip müşteriye verilen ticari bir belgedir. (V.U.K m.229).

 Faturada Bulunması Gereken Asgari Unsurlar:

  Vergi Usul Kanununun 230. maddesine göre faturada en az şu bilgilerin yer alması zorunludur.

  -Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası

   -Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret ünvanı, iş adresi bağlı bulunduğu vergi dairesi ve hesap numarası

   -Müşterinin adı, ticaret ünvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası

   -Malın veya işin çeşidi , miktarı fiyatı ve tutarı.

    Fatura Nereden Temin Edilir?

    Fatura birbirini takip eden sıra numaralı bir şekilde anlaşmalı matbaalarca bastırılır veya kırtasiyeden boş alındıktan sonra NOTER e tasdik ettirilmek suretiyle kullanılabilir.

    Fatura Düzenleme Şartları:

    Fatura biri asıl olmak üzere en az 2 nüsha düzenlenmek zorundadır. Fazla nüsha düzenlemesinde bir mahsur yoktur. İhtiyaca göre sayı belirlenebilir. Fatura en geç malın tesliminden veya hizmetin yapıldığı tarihten itibaren en geç 7 gün içinde düzenlenebilir. Bu günden sonra düzenlenen faturalar hiç düzenlenmemiş sayılır.

    Fatura düzenlendiği anda fatura bedeli ödenmişse bu türlü faturaya kapalı fatura, bedeli daha sonra ödenecek ise bu faturaya açık fatura denir. Kapalı faturada satıcının kaşe ve imzası faturanın alt tarafında olur. Açık faturada satıcının kaşe ve imzası faturanın üst tarafında olur.

    Mükellefler 2016 yılı için 900 TL yi geçen satışları için fatura düzenleyip müşterisine vermesi gerekir. Müşteri 900 TL ve üzeri durumlarda fatura yerine fiş istese bile satıcı fatura düzenleyip vermek zorundadır.

          Faturanın Şekli:

         Faturada en az aşağıdaki bilgilerin bulunması gerekir.

          1)         Faturanın düzenlenme tarihi, seri ve sıra numarası

          2)         Faturayı düzenleyenin adı, varsa ticaret unvanı, iş adresi, bağlı olduğu vergi dairesi ve hesap numarası

          3)         Müşterinin adı, ticaret unvanı, adresi, varsa vergi dairesi ve hesap numarası

          4)         Malın veya işin nevi, miktarı, fiyatı ve tutarı

         5)        Satılan  malların  teslim  tarihi  ve  irsaliye  numarası.  (Malın  alıcıya  teslim  edilmek üzere satıcı tarafından taşındığı veya taşıttırıldığı hallerde satıcının, teslim edilen malın alıcı  tarafından  taşınması  veya  taşıttırılması  halinde  alıcının,  taşınan  veya  taşıttırılan mallar için sevk irsaliyesi düzenlemesi ve taşıtta bulundurması şarttır)

         Malın,   bir   mükellefin   birden   çok   iş   yerleri   ile   şubeleri   arasında   taşındığı   veya satılmak  üzere  bir  komisyoncuya  veya  diğer  bir  aracıya  gönderildiği  hallerde  de  malın gönderen  tarafından  sevk  irsaliyesine  bağlanması  gereklidir.  İrsaliyelerde  fiyat  ve  bedel ile  ilgili  bilgiler  hariç  olmak  üzere  faturanın  şekli  ile  ilgili  düzenlemelere  ve  faturanın nizamında  belirtilen  düzenlemelere  uyulur.  İrsaliyelerde  ve  faturanın  nizamında  belirtilen düzenlemelere uyulur. İrsaliyelerde malın nereye ve kime gönderildiği ayrıca belirtilir.

        Fatura  normal  olarak  malın  teslimi  sırasında  düzenlenir.  Bazı  hallerde  teslimden bir süre sonra  düzenlenmesi de mümkündür. Ancak faturanın malın teslimi veya hizmetin yapıldığı  tarihten  itibaren  en  geç  yedi  gün  içinde  düzenlenmesi  gerekir.  Satılan  malın teslim  tarihinden  sonra  veya  teslimi  sırasında   düzenlenmiş   olsa  dahi,  faturada   malın teslim tarihi ve irsaliye numarası yer alacak ve ayrıca sevk irsaliyesi de düzenlenecektir.

Ticari Belgeler

Fatura