Bono(Emre Muharrer Senet) Hakkında Genel Bilgiler ve Senedin Düzenlenmesi

Tanımı: Borçlu tarafından alacaklıya hitaben düzenlenen, bir alacağın kendisine veya başkasına ödenmesi için borçluya yazılan ödeme emridir. Bonoya halk arasında senet de denir.

Şekli:boş senet örneği

Tarafları: Bonoda iki taraf vardır; ödeme taahhüdünde bulunan esas borçlu (kesideci) ve ödeme yapılacak taraf yani alacaklı (lehdar)

Şekil Şartları:     T.T.K. madde 688 de bonoda yer alması gereken unsurlar belirtilmistir. Buna göre
bonoda en az su bilgilerin bulunması gereklidir.

1) Senet metninde bono ya da emre muharrer senet kelimesi;
Senet metninde bono yada emre muharrer senet kelimesi yer almalıdır. Eger, senet Türkçe'den baska bir dilde yazılmıssa o dilde bononun karsılıgı olan kelimenin yazılması gerekmektedir.
2) Kayıtsız ve sartsız belirli bir bedeli ödemek vaadi;
Ödeme taahhüdü kayıtsız ve sartsız olmalı ve borçlanılan tutarın bono üzerinde açıkça belirtilmesi gerekir. Tutarın Türk Lirası veya yabancı para cinsinden belirtilmis olması önemli degildir.
Senet bedeli hem yazı hem de rakam ile gösterilmis ve iki bedel arasında fark bulunuyorsa, yazı ile gösterilen bedel geçerlidir.
3) Vade;
Senette, borcun ne zaman ödenecegi de belirtilmelidir. Ancak vade, bonoda zorunlu bir sekil sartı degildir. Vade gösterilmeyen bir bono görüldügünde ödenir.
 4) Ödeme yeri;
Bonoda ödeme (düzenleme) yerinin belirtilmesi zorunludur. Ödeme yeri belirtilmemisse, keside yeri ödeme yeri sayılır. Keside yerinin de bulunmaması halinde kesidecinin adının yanında yazılı yer ödeme yeri olarak kabul edilecektir. Aksi halde, bono kambiyo senedi niteligini kaybeder.
5) Kime veya kimin emrine ödenecek ise (lehdar) onun adı ve soyadı;
Senet üzerinde senet bedeli kime ya da kimin emrine ödenecek ise, onun ad ve soyadının (ya da firma unvanının) yazılı olması gerekmektedir.
6) Senedin tanzim edildigi gün ve yer;
Senedin tanzim edildigi günün ve yerin belirtilmesi gerekir. Aksi halde senet kambiyo senet niteligini kaybeder.
7) Senedi tanzim edenin imzası;
Senedi düzenleyenin el yazısı ile atılmıs imzasının senedin ön yüzünde ve senet metninin altında bulunması gereklidir.

Örnek: 5 Ocak 2015 tarihinde Okuyucu İnşaat Ltd.Şti olarak , müşterimiz Menderes OKCU 'ya 40 000 TL lik mal satılmıştır. Müşterimiz borcunun bir kısmını nakit ödemiş, kalan 30 000 TL için ise 3 ay vadede(5 Nisan 2015)senet karşılığı ödemeyi kabul etmiştir.

Bu mali olayda Müşteri Menderes OKCU' ya senet düzenleyip imzalatılmıştır. Müşteri vade sonunda ödemeyi yaptıktan sonra senet üzerine "Ödendi" kaşesi basılarak senet müşteriye verilir. Eğer ödendi kaşesi yoksa yine senet müşteriye geri verilir. Firmalar uygulamada senedin bedelini müşteriden tahsil edince tahsilat makbuzu düzenlemekte, makbuzun aslını müşteriye vermektedir.

Şimdi bu örneğe ilişkin senedin nasıl düzenlendiğini gösterelim.

Senet Keşide(Düzenlenme) Tarihi: 5 Ocak 2015
Vade: 90 gün
Senet Vade Tarihi: 5 Nisan 2015
Senedin Borçlusu: Menderes OKCU
Senedin Alacaklısı: Okuyucu İnşaat Ltd.Şti

 

Vade    Ödeme Tarihi     Türk Lirası
90 gün   15/04/2015      =30000TL
=
                                        

İş bu emre muharrer senedim mukabilinde 5 Nisan 2015 tarihinde Okuyucu İnşaat Ltd. Şti veya emrü havalesine yukarıda yazılı yalnız  Otuzbin Türk Lirası ödeyeceğim. Bedeli malen ahzolunmuştur. İş bu bono vadesinde ödenmediği takdirde müteakkip bonoların da muacceliyet kesbedeceğini, ihtilaf vukuunda İstanbul Mahkemelerinin selahiyetini şimdiden kabul eylerim.

Ödeyecek                                                                                                                                                                    Keşide Tarihi: 5 Ocak 2015

Adı Soyadı: Menderes OKCU                                                                                                                                                    İmza              İmza
T.C Kimlik Numarası: 1111111111.....
Vergi D. Hesap No:.....
Adres: Gül sokak no :9 Eyüp/İSTANBUL
Kefil:
Adı Soyadı: Murat NERGİZ
T.C Kimlik Numarası: 2222222....
Vergi D. Hesap No:.....

 

Senede Menderes OKCU ve  Kefil ikişer adet imza atarlar. Borçlu Menderes OKCU, senet vadesinde senet bedelini ödemediği takdirde Alacaklı alacağının tamamını kefilden isteyebilir. Günlük hayatta uygulama şu şekildedir. Senet vadesi geldiğinde eğer müşteri senet bedelini ödememişse Noterden Protesto(ödemeye davet) edilir. Ödeme ilamı borçlunun eline geçtiğinden itibaren ödemek zorundadır. Eğer ödemezse senet bedeli kefil tarafından ödenmek zorundadır.

Anasayfa